Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja a Tóth András  egyéni vállalkozó (székhely: 6000
Kecskemét, Kossuth kőrut 29/a; adószám: 69500651-1-23), mint Adatkezelő ( a
továbbiakban: Adatkezelő vagy szolgáltató) által kezelt, kapcsolatfelvétellel, marketing célú
megkeresésekkel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével
összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, munkavállalónak nem minősülő külső
személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen
adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl.
szerződő fél) az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.
Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII
törvény (a továbbiakban: Infotv.);
2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a
(továbbiakban: Ektv.);
3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény;
6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679
Európai Parlament és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4.
cikk alapján az alábbi jelentéssel bírnak:
1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy (Info. tv. 3. § 1. pont);
2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Info. tv. 3. § 2. pont);
3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat,
azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (Info. tv. 3. § 3. pont);

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez (Info. tv. 3. § 7. pont);
5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja (Info. tv. 3. § 9. pont);
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
(Info. tv.
3. § 10. pont);
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele (Info. tv. 3. § 11. pont);
8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Info. tv.
3. § 12. pont);
9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges (Info. tv. 3. § 13. pont);
10. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének
korlátozása céljából történő megjelölése útján (Info. tv. 3. § 15. pont);
11. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
(Info. tv. 3. § 16. pont);
12. adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége (Info. tv. 3. § 17. pont);
13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az Adatkezelő
megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel (Info. tv. 3. § 18.
pont);
14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
Adatkezelő vagyadatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére irányuló műveleteket végeznek (Info. tv. 3. § 22. pont);
15. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát,
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Info. tv. 3. § 26. pont).

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES
ADATOK KÖRE
2.1 MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS
HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK)
2.1.1 Az adatkezelés célja:
Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, a Lewandowski Ákos (Wandows Design) E.V.
által nyújtott szolgáltatások leírásáról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa
szervezett rendezvényekről, kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás,
megkeresések, illetve meghívó küldése postai úton, telefonon vagy elektronikus levelezés
útján a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt elérhetőségekre.
2.1.2 Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az érintett
hozzájárulása.
2.1.3 A kezelt személyes adatok köre:
Magánszemély esetén: név, lakcím, telefonszám, email cím, telefonszám.
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem
sértik, az érintett felel.
2.1.4 Adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig.
2.2 HÍRLEVÉL KÜLDÉS
2.2.1 Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő hírlevél (célzott reklámcélú küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az
Adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék,
szolgáltatásairól vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.
Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő
eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az
Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó
online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése, az Ektv. 13/A. §
(4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelmű
és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez az érintett az
Adatkezelő papír alapú Marketing célú hozzájáruló nyilatkozatán aláírásával, elektronikus
(honlap, mobil alkalmazás, webshop) megjelenő felületeken az Adatkezelési Tájékoztató –
jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „feliratkozás” gomb megnyomásával
járul hozzá. Az elektronikus feliratkozás során az érintett felugró ablakban visszajelzést kap a
sikeres feliratkozásról.
2.2.2 Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az érintett
hozzájárulása.
2.2.3 A kezelt személyes adatok köre:
A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a
kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen.
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem
sértik, az érintett felel.
2.2.4 Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik de legfeljebb 8 évig. Az
Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez
hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos
hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és
esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy
közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is biztosítja a hírlevél leiratkozási
lehetőséget.
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem
sértik, az érintett felel.
2.3 SZERZŐDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ
ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK
KEZELÉSE
2.3.1 Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális szerződő felekkel történő
szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésével
összefüggésben vagy egyéb módon az Adatkezelő tudomására jutott külső természetes
személyek adatainak a kezelése:

 a szerződések megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális szerződő felekkel
történő szerződéskötés céljából,
 a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződések teljesítése céljából,
 a szerződések teljesítését követően a szerződő felekkel történő elszámolás biztosítása
céljából,
 a szerződő felekkel történő kapcsolattartás céljából.
2.3.2 Az adatkezelés jogalapja:
 A Rendelet 6. cikk b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását törvényi előírások
teszik kötelezővé, az Infotv. 5.§ (1) b) alapján.
2.3.3 A kezelt személyes adatok köre:
 érintett neve,
 érintett által képviselt vagy azon szerződő fél neve, akivel fennálló üzleti kapcsolat
kapcsán a személyes adat az Adatkezelő tudomására jut;
 kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím);
 azon személyes adatok, amelyek az Adatkezelő potenciális, vagy szerződött
partnerével fennálló üzleti kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben
jutnak az Adatkezelő tudomására: adóazonosító jel, adószám, bankszámlaszám.
 szükség esetén az érintett anamnesztikus, egészségügyi adatai
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem
sértik, az érintett felel.
2.3.4 Adatkezelés időtartama:
Az érintettek személyes adatait, az Adatkezelő a szerződés teljesítésének évét követő nyolc
évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam
elteltéig kezeli.
3. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK
3.1 Adatkezelő:
Adatkezelőn azon egyéni vállalkozó értendő, akivel fennálló üzleti kapcsolat, szerződés
teljesítésével összefüggésben az érintett személyes adatainak kezelése történik.

3.2 Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak
kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.
Az adatfeldolgozókról az Adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét
képezi.
3.3 Adatok megismerésére jogosultak:
Az Adatkezelő részéről az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az
Adatkezelő részéről közreműködő személy, illetve törvényi kötelezettségből adódó
adattovábbítás címzettjei.
Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, mely az Adatkezelő
honlapján folyamatosan elérhető.
4. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az adatkezelések során megőrzi:
1. a bizalmasságot: megvédi az adatokat és biztosítja, hogy csak az férhessen hozzá, aki
erre jogosult;
2. a sértetlenséget: megvédi az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és
teljességét;
3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre
álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja.
5. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT
5.1 Jogérvényesítés az Infotv. alapján
Az érintett az információs önrendelkezési jogával összefüggésben
1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
2. kérheti személyes adatainak helyesbítését; valamint

3. a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve zárolását az Adatkezelő feltüntetett
elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
1. kezelése jogellenes;
2. az érintett kéri;
3. a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem
teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait
és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést
mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett az Infotv. 21.§ alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
5.2 Jogérvényesítés a Rendelet alapján
A fentieken túlmenően a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra,
hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
1. az adatkezelés céljai;
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
1. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul és
2. az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
5.3 A jogérvényesítés módja
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy
székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben,
vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra
vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
5.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni.

Az érintett jogosult továbbá a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.
5. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE:
A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül –
legkésőbb 72 órán belül – bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
6. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ha az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől a Ptk. szabályai szerint sérelemdíjat
követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj akkor sem, ha a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
7. COOKIE KEZELÉS
A cookie (magyarul süti) a honlapok által az Ön számítógépére küldött és a számítógépének
merevlemezén tárolt kis méretű szöveges adat. Ezt a böngésző programja tárolja és küldi
vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik. Léteznek olyan cookie-k,
melyek a böngésző bezárásakor törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben
meghívásra kerülnek, amikor Ön újra meghívja ugyanazt a honlapot, mely lerakta azt a
számítógépére. A cookie tartalmazza a webhely nevét, a cookie nevét és értékét, valamint az

élettartamát. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngészője
beállításainál változtathatja meg.
Bizonyos cookie-k használatára a weboldalaknak is szüksége van, legfőképp akkor, amikor
Ön bejelentkezik a Szolgáltató weblapjára. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és
hasonló, cookie-kezelésre épülő funkciók nem fognak működni. Amennyiben Ön a
böngészőjében a cookie-k fogadását engedélyezte, az a honlap által küldött cookie-k
használatára vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez
hozzájárulni, tiltsa le a cookie-k használatát a böngészőjében.
A Szolgáltató honlapján megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért az adatkezelő
honlapjának böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ön
számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön
számára, vagy hogy statisztikát készíthessenek a honlap látogatóiról és azok böngészési
szokásairól.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen adatvédelmi tájékoztatóval az adatkezelő eleget tesz az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási
kötelezettségének.

Hatálybalépés napja: 2020. február 1.